Il-festa

high-quality-customized-summer-men-singleIl-festa tat-tieġ hija t-tixbiha tal-laqgħa tal-imħabba bejn Alla u l-poplu ta’ Iżrael. L-għarus huwa Kristu u l-għarusa hija l-umanità kollha (minkejja li jkun hemm mumenti ta’ ġlied, għira, gwerer eċċ, il-Mulej xorta jibqa’ jħobbha).

l-ikla/mejda tirrappreżenta l-ferħ ġenwin tas-saltna t’Alla. Is-saltna t’Alla fil-Bibbja m’hiex ippreżentata bħala kappella fejn tmur titlob, fejn kulħadd jitlob bil-kwiet jew f’xi kunvent fejn hemm is-skiet u s-silenzju…imma hija ikla fejn kulħadd jiltaqa’ u jitkellem…kulħadd jieħu gost flimkien.

Aħseb fil-ħajja tiegħek mumenti fejn ħadt gost, fejn ħassejtek milqugħ/a, fejn kont komdu/a

Il-qaddejja li jistiednu n-nies għat-tieġ huma maqsumin fi 3 gruppi:

 • l-ewwel żewġ gruppi huma l-profeti sa’ Ġwanni l-Battista – kienu dawk li ppruvaw jippreparaw lil poplu Lhudi biex jilqa’ lil Kristu…imma ma kienux ta’ suċċess dejjem.
 • l-aħħar grupp jirrappreżenta lil appostli u lilna li konna ftit iktar ta’ suċċess..

Għandi x’nagħmel!

L-ewwel grupp ta’ mistednin ma kellhomx qalb miftuħa biex jiċċelebraw il-festa tat-tieġ…kienu mehdijin fuq xogħolhom.. ix-xogħol kien kollox għalihom, ħasbu li għandhom kollox fil-ħajja mingħajr problemi. Jirrappreżentaw il-kapijiet tal-Lhud għax kienu jaħsbu li l-istruttura reliġjuża kienet tipprovdilhom ċertezza u sigurtà quddiem il-bnedmin u quddiem Alla. Meta nkunu mimlijin bina nfusna u jkollna kollox, ma jkollniex post għall-imħabba t’Alla.

Kulħadd mistieden

Dawk il-mistednin li kienu f’salib it-toroq jirrappreżentaw il-popli tad-dinja kollha, kemm ‘it-tajbin’ u anke ‘ħżiena’. San Mattew fl-Evanġelju tiegħu jagħti importanza lil poplu t’Alla hu kif inhu… dawk li jiffurmaw parti mill-knisja mhumiex perfetti, permezz tal-Komunità nisranija, aħna nkomplu ninbnew u ninfetħu għall-grazzja t’Alla.

Hija stedina għalina lkoll biex inħallu l-bibien tal-knisja miftuħin u nilqgħu lil kulħadd – nifhmu iktar id-dgħufijiet tagħna kif ukoll tal-oħrajn.

Il-mistieden li mhux liebes sew!

Minn daqstant nies li ġew mit-toroq lilu ra! Huwa mod kif permezz ta’ din l-osservazzjoni min qiegħed jisma l-parabbola jinħasad. Hawnhekk l-ilbies mhux jirreferi għall-ilbies proprja imma għal mod ġdid tal-għixien – permezz tal-festa tat-tieġ, permezz tal-laqgħa mal-Mulej fil-ħajja ma nistgħux nibqgħu nilbsu l-ilbies li kellna qabel – hija opportunità biex nibbażaw ħajjitna fuq valuri nsara mhux nraqqu l-pannu bil-qara aħmar!

Hemm ilbies ieħor li jista’ jkun li xi drabi nilbsu – ikollna wiċċ daħkan u tbissima tal-plastik – nilbsu ħbiberija falza.

Nixtieq inkun ħabib t’Alla, basta nibqa’ ngħix kif irrid jien….Dan jista’ jkun il-mod kif nirraġunaw b’mod uman, imma illum il-Vanġelju qiegħed jistedinna biex nilbsu lbies ġdid…

Lest li tkompli tilqa’ l-istedina u l-isfida tal-Vanġelju?

fr. Terence Spiteri osa

Advertisements

Inti mistieden. X’ser tagħmel?

Around-the-Table

L-istedina għas-salvazzjoni hija miftuħa għal kulħadd, u dan kemm-il darba aħna tassew naċċettawha.

Bir-rifjut ta’ dawk li kienu oriġinalment mistiedna, is-Sultan jerġa’ jirrepeti li t-tieġ huwa LEST. Hemm din l-urġenza biex wieħed jirrispondi għal din is-sejħa. Il-qaddejja ma jintbgħatux fid-djar tas-sinjuri, imma f’salib it-toroq. Hemmhekk jiltaqgħu dawk li huma mwarba mis-soċjetà, dawk li jiġbru t-taxxi, n-nisa tat-triq etc. U huwa dawn li jkunu mistiedna sakemm is-sala tat-tieġ tkun mimlija. Aħna wkoll inħossuna bħal dawn in-nies, li aħna mwarba jew inkella qegħdin f’salib it-toroq. U hemm il-Mulej jiltaqa’ magħna. Fil-mument tat-‘telqa’ mill-bnedmin, Alla jiġi biex jsibna, jisteddina għall-festa.

Ma hemmx nies magħżulin, jew elite. Il-Knisja hija dejjem magħmula minn qaddisin u midinba. Ma hemmx 1st class jew 2nd class membership.  L-istedina għandha tlett aspetti: hija b’xejn, hija ġeneruża, hija għal kulħadd.  Il-mistednin huma ħafna, iżda tiġri ħaġa tal-iskantament: ħadd minn dawk il-magħżula ma jaċċetta li jieħu sehem f’din il-festa, jgħidu li għandhom affarijiet oħra x’jagħmlu; anzi, uħud minnhom juru nuqqas ta’ interess, nuqqas ta’ ħbiberija u anke fastidju.  Alla huwa twajjeb magħna, joffrilna b’xejn il-ħbiberija tiegħu, joffrilna b’xejn il-ferħ tiegħu, is-salvazzjoni, imma ħafna drabi ma nilqgħux ir-rigali tiegħu, inpoġġu fl-ewwel post il-ħsibijiet materjali tagħna, l-interessi tagħna u anke metal-Mulej isejjħilna, kultant qisu qed itina fastidju.

Uħud mill-mistednin saħansitra jaħqru u joqtlu lill-qaddejja li jwasslu l-istedina.  Imma, minkella li dawk l-imsejħin ma jwieġbux għall-istedina, il-proġett ta’ Alla ma jitħassarx. Din hija l-loġika t’Alla: il-proġett ma jitħassarx. Il-Vanġelu, meta jiġi mwarrab minn xi ħadd, isib laqgħa mhux mistennija minn ħafna qlub oħra.

It-tjieba ta’ Alla m’għandhiex limitu u ma tħalli barra lil ħadd: għalhekk il-mejda tal-Mulej hija universali, għal kulħadd.  Lil kulħadd tingħata l-possibilità biex jilqa’ l-istedina, is-sejħa tiegħu.  Dan kollu jwassalna biex nirbħu fuq id-drawwa li npoġġu lilna nfusna f’post komdu, fiċ-ċentru tal-attenzjoni, kif kienu jagħmlu l-kapijiet tas-saċerdoti u tal-fariżej.  Dan m’għandux isir; aħna rridu nkunu miftuħa għall-periferiji, u nagħrfu li anke min jinsab fit-tarf, saħansitra min hu mwarrab u mgħajjar mis-soċjetà, hu l-oġġett tal-ġenerożità ta’ Alla.

Iżda hemm kundizjoni waħda: kulħadd irid jilbes għat-tieġ, jiġifieri għandu jkun xhud tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu. U din hija forsi l-kontradizzjoni li nistgħu naraw fl-aħħar ta’ din il-parabbola. Għalhekk filwaqt li l-Knisja hija b’idejjha miftuħin għall-midneb, imma huma mistenndi li jkun hemm xi sforz biex tindem u tikkonverti.

U forsi fl-aħħar naraw xi nota ftit pessimista, jew aħjar realist. Ħafna huma msejjħin (i.e. kulħadd) imma ftit il-magħżulin. Kulħadd imsejjaħ biex jesperjenza l-imħabba t’Alla fil-ħajja tiegħu, imma ftit huma li jippruvaw jduqu minn din l-esperjenza. Forsi għaliex oħrajn jaraw toroq aktar safe biex jħarsu lejn il-kuntentizza f’li jagħmlu l-flus, jibnu karriera, li jitilgħu b’mod soċjali etc.

U quddiem dan kollu għandna verament għaliex jirringrazzjaw ‘l Alla tal-istedina tiegħu. Niftakru fil-barkiet li jagħtina Alla. Dan kollu huwa rigal prezzjuż fil-ħajja tagħna. U nirreflettu jekk il-libsa tat-tieġ tagħna hija nadifa jew le, fis-sens jekk offrejnix lilna nfusna fl-imħabba u s-servizz ta’ Ġesù u l-poplu tiegħu? Kif qegħdin nagħtu xhieda tal-valuri u t-twemmin tagħna kemm fil-komunità u kemm barra? Ma ninsewx li minkejja li aħna mistennija li nikkontribwixxu fil-ħajja u x-xhieda tal-Knisja, imma hemm il-maħfra ta’Alla u tal-komunità kemm-il darba dan ma jsirx.

Inti mistieden. X’ser tagħmel?

fr. David Cortis osa

dik tiegħi!

89916348.jpg

Is-Sid tal-għalqa huwa l-Mulej u l-għalqa hija Israel, il-bdiewa huma l-kapijiet tal-Lhud, il-qaddejja huma l-profeti li marru jippruvaw iwasslu l-messaġġ ta’ ġustizzja u paċi f’diversi żminijiet fl-istorja tal-Bibbja, l-iben huwa Kristu li keċċewh u salbuh ‘il barra mill-Belt (mill-ħitan ta’ Ġerusalemm)

Il-ħajt tas-sejjieħ kien iservi biex jipproteġi d-dielja minn xi annimali salvaġġi kif ukoll minn xi ħallelin li jippruvaw jisirqu.

It-torri kien iservi biex tara jekk hux ġejjin xi ħallelin kif ukoll bħala post fejn il-ħaddiema jistkennu.

Kien normali ħafna dak iż-żmien li s-sid tal-għalqa jitlaq f’post ieħor u jħalli l-għalqa f’idejn il-bdiewa minħabba s-sitwazzjoni perikoluża tal-post. Is-sid kien jiftiehem mal-bdiewa biex iħallsuh: bil-flus, ammont fiss ta’ frott irrilevanti kemm tkun għamlet frott jew inkella persentaġġ tal-frott.

Esperjenzi ta’ maturità

Il-parabbola hija indirizzata għall-qassisin u l-anzjani Lhud li huma meqjusin bħala dawk li ma jaċċettawx it-tagħlim ‘ġdid’ ta’ Kristu.

Kemm għixt esperjenzi ta’ maturità u żvilupp fil-ħajja personali tiegħek? Huma dawn l-affarijiet li jkomplu jgħinuna ninfetħu għal frott fil-ħajja tagħna.

Il-parabbola tkellimna fuq Alla:

 1. Alla li jafda fil-bniedem – iħallih fir-responsabbiltà u l-libertà…ma jibqax għassa fuqu
 2. Alla li għandu paċenzja – jibgħat diversi qaddejja (messaġġiera). Fil-ħajja tagħna l-Mulej ukoll jipprova jkellimna b’diversi modi.
 3. Alla li jiddeċiedi – fl-aħħar tal-parabbola naqraw li s-Sid qabad u ta l-għalqa lil xi ħaddieħor li jista’ jagħmel il-frott minnha.

Il-parabbola tkellimna fuqna (fuq il-bniedem)

 1. Il-libertà fil-ħajja tagħna: Alla mhux xi ħadd li qiegħed jiddettalna x’nagħmlu imma jħallina fil-libertà li nagħżlu dak li rridu fil-ħajja tagħna. X’ser nagħżel? Il-Mulej ħalla l-għalqa f’idejna u aħna l-bdiewa li qegħdin nieħdu ħsieb id-dielja. Kif qegħdin nieħdu ħsiebha? Qegħdin ngħixu u nagħtu kas ta’ xulxin? Kif qiegħed nieħu ħsieb l-ambjent li ngħix fih, il-ħajja tiegħi u t-talenti li l-Mulej tani?
 2. Ppreparati: l-għalqa kienet mgħammra b’kollox. Alla ma jagħtinix biss il-missjoni u daqshekk imma jipprovdilna l-affarijiet li bihom nistgħu nwettquha – bħat-talenti u l-għajnuna tiegħu flimkien mal-esperjenzi li jgħaddina minnhom.

fr. Terence Spiteri osa

għeneb ħelu jew qares?

grapes_625x350_61443376353

Din il-parabbola tirrakkonta fil-qosor l-istorja tas-salvazzjoni li hi storja ta’ mħabba min-naħa ta’ Alla imma kien hemm reżistenzi min-naħa tal-mexxejja tal-poplu t’Alla li qatlu lill-profeti u l-messaġġiera ta’ Alla, saħansitra lil Ibnu li miet barra s-swar tal-belt ta’ Ġerusalemm.

Aħna llum l-poplu t’Alla. Aħna li naħdmu l-għalqa tad-dwieli. Huwa jistenna li jkun hemm il-frott, u l-frott li jibqa’. Il-mistoqsija li nistaqsu lilna nfusna

 • Kif qegħdin nagħmlu dan?
 • Kemm aħna aħjar mill-Qassisin il-Kbar, ix-Xjuħ tal-Poplu, mill-Iskribi u mill-Fariżej?

Permezz tal-magħmudija tagħna aħna msejjħin biex naħdmu fil-għalqa tal-Mulej. Ninġabru kull ġimgħa biex nisimgħu l-messaġġ tal-Evanġelju, u biex nagħmluh parti mill-ħajja tagħna. Aħna msejjħa biex inkunu membri, membri attivi tal-Ġisem ta’ Krisu, tal-komunità Nisranija u tal-Knisja.

 • Kif naraw din is-sejħa? Bħala privileġġ, bħala barka jew bħala tagħbija kbira? Kif qegħdin nirċevuh il-messaġġ tal-Mulej?

Matul is-snin kien hemm diversi martri u ħafna drabi kienu l-insara stess li wasslu għal martirju u mhux il-pagani. Dan naraw ukoll fi żmienna bil-persekuzzjoni sottili.

Nistgħu naraw li dan ma jagħmilx parti minna personalment. Imma nistaqsu, x’għeneb bħala komunità qegħdin nipproduċu? Huwa ħelu jew qares? Il-komunità hija sinjal rejali tal-preżenza t’Alla u tal-imħabba fis-soċjetà tagħna? X’impatt qegħdin inħallu?

Il-komunità tagħna hija l-għalqa tad-dwieli. Ma għandix tipproduċi għeneb qares li ħadd ma għandu jieklu. Nkunu miftuħin għad-diversi modi li Alla jitkellem, kemm jekk il-persuni huma fil-Knisja u kemm permezz ta’ vuċijiet profetiċi li ħafna drabi tkun diffiċli għalina li nisimgġuhom. Alla jibgħatilna l-messaġġiera l-ħin kollu. Imma kif qegħdin nilqgħuhom?  Jista’ jkun hemm it-tentazzjoni li ningħalqu fina nfussna u ma naffaċjawx l-isfidi li għandha s-soċjetà. Meta jiġri hekk niggranfaw mal-passat, mal-antiki, ma’ kif kienu jsiru l-affarijiet, ma’ reżisteni tal-bidliet. Nies li jipproponi bidliet li huma importanti fis-soċjetà jsibu ħafna drabi reżistenza – ara meta l-Papa jitkellem fuq li l-bniedem għandu jkun fiċ-ċentru tal-ekonomija u mhux il-flus.

Huwa ħafna faċli għalina f’ċertu żminijiet li ma nirrikonoxxux l-vuċi t’Alla fil-messaġiera li jibgħatilna, bħalma l-awtoritajiet Lhud fi żmien Ġesù fallew milli jirrikonoxxu l-Kelma t’Alla f’Ġesù. Il-Kardinal Newman darba qal: “To live is to change; and to be pefect is to have changed often”.

Li kieku l-Knisja tagħlaq, x’differenza reali ser tinħass? Ovjament dawk li jiġu jħossu d-differenza, imma dawk li qatt ma daħlu, ser iħossuha? X’impatt qegħdin inħallu? Inkejjlu mill-bini tal-Knisja jew minn dak li jiġri? It-tnejn importanti, imma ma jistax ikollok waħda mingħajr l-oħra.

fr. David Cortis osa

l-imħabba t’Alla b’xejn

the_romantic_theme_of_highdefinition_picture_6_170327.jpg

Kemm irrid naħfer? Kemm nista’ nirċievi imħabba mingħand Alla? Kemm ser nagħti imħabba? Kif nista’ naħfer?

Għadab u qilla – huma sentimenti naturali li jitilgħu fil-wiċċ meta nkunu mweġġgħin minħabba xi inġustizzja. Mhux faċli li naħfru u mhux xi ħaġa li tiġi mill-lum għal għada, huwa proċess, mixja li titlob minna ħafna kuraġġ u qawwa mill-Mulej.

Kemm-il darba għandna naħfru?

Pietru jistaqsi sa seba’ darbiet? Hawnhekk Pietru diġà qiegħed jifhem li Ġesù ser imur iktar mill-obbligu tal-kittieba u l-qassisin li kienu jaħfru biss lil Lhud sa 3 darbiet għax għar-raba darba kellhom jirrikorru għal-liġi.

Imma Ġesù imur oltre, jgħid sa 77 darba (ġejja mill-fatt li fil-Ġenesi, Lamek wieħed mid-dixxendenti ta’ Kajin, qatel raġel għax ġerħu u żagħżugħ għax benġlu u kien ser jitħallas (jaqlagħha) 77 darba.

Hawnhekk Ġesù qiegħed jaqleb 77 darba minn tpattija għal maħfra – 7 numru perfett u 77 numru infinit.

Ġieli qtajt qalbek mill-maħfra tal-Mulej għax ħassejtek midneb? Ġesù llum qiegħed jgħidlek, jien nibqa’ naħfirlek…int tixtieq taħfer lil ħaddieħor bl-istess mod?

 X’naħfru? Maħfra sproporzjonata?

L-10 t’elef talent jirrappreżentaw ammont kbir ta’ dejn li kien impossibbli li jitħallas kollu minn min ried jagħti l-flus. Hawnhekk il-parabbola tippreżentalna s-Sinjur li jaħfirlu dan id-dejn kollu.

Dan l-istess qaddej jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu (l-istess livell) li kellu jagħtih mitt dinar (somma konsiderevoli imma mhux daqs dak l-ammont li nħafirlu) u dan il-qaddej qabdu minn għonqu u qallu biex iħallsu tant li tefgħu l-ħabs minħabba li ma ħallasx id-dejn.

Għandna is-Sinjur (li jirrappreżenta lil Alla) li jaħfer ħafna, bl-abbundanza. Il-qaddej li jirrappreżenta lilna li xi drabi nsibuha diffiċli li naħfru u nfetqu fl-affarijiet iż-żgħar.

X’nistgħu nagħmlu?

 • Nkunu nies ta’ kompassjoni u mogħdrija
 • Ma nħallux li ħutna jibqgħu skjavi tal-passat (persuni li kienu vittma ta’ vizzji, persuni li kienu l-ħabs, persuni li għamlu xi ħaġa ħażina) għax għamlu xi ħaġa ħażina – hemm opportunità ġdida, ċans ġdid
 • Ma nifgawhiex meta jkun qiegħed iqum fuq saqajh u jgħajjat għall-għajnuna.
 • Il-Mulej qiegħed jistedinna biex ngħinuh 77 darba, nagħtuh ċans ieħor, inkunu miegħu bħalma hu jkun magħna kull darba li jaħfrilna fis-sagrament tal-maħfra.

fr. Terence Spiteri osa

77

reconciliation.jpgSilta li tkellimna fuq il-maħfra. Lkoll rċevejna xi azzjoni ħażina fejn weġġajna u fejn sibna li naħfru lil xulxin hija xi ħaġa diffiċli.

Ġesù jfakkarna li l-maħfra hija waħda mill-marki li tagħmilna dixxipli veri tiegħu. Li taħfer ma hix xi magic, jew xi automatic switch. Hemm proċess ta’ fejqan. Hemm bżonn nitolbu għaliex it-talb inissel fina l-Ispirtu ta’ Ġesù, li hu spirtu ta’ ħniena u ta’ maħfra.

Il-maħfra hija diffiċli. Probabilment naħsbu li Pietru kien verament ġeneruż meta issuġerixxa li jrid jaħfer lil sieħbu sa 7 darbiet. Imma Ġesù jimbotta dan kollu u jgħid mhux sa’ 7 darbiet imma sa 77 darba – fil-prattika b’mod infinit. Nistgħu narawha bħala xi ħaġa idealista u mhux prattika. Imma jekk nirrifflettu ftit, din tgħinna biex nirrealizzaw li ma hemmx alternattiva oħra għan-nisrani u għal persuna verament umana li taħfer b’mod infinit.

Hemm differenza bejn taħfer u tinsa. Ħafna drabi ngħidu aħfer u insa. Tinsa ma tistax (għaliex ma tistax tħassar dak l-avveniment minn ħajtek)…tintegrah iva, tagħmlu parti minnek iva, taħfer iva u hemmhekk tkun qed timxi livell differenti, li qiegħed tirrikonċilja u tqis lil bniedem ieħor bħala uman.

Fil-fatt li taħfer fis-sens sħiħ nisrani huwa forma ta’ imħabba u ta’ caring. Il-problema hija li l-azzjonijiet tal-persuni kontrina narawhom bħala attakk fuq  il-vulneribiltà tagħna u fuq s-self esteem. Nispiċċaw kompletament ossessjonati għal dak li qed jiġrilna u ma nieħdux il-ħin u nirriflettu x’hemm wara l-behaviour tal-persuna l-oħra.

Għalhekk hemm bżonn ta’ rikonċiljazzjoni – magħna nfusna, mal-oħrajn u ma’ Alla. It takes two to tango. Li wieħed jitlob u wkoll li jirċievi r-rikonċiljazzjoni. B’Alla fis-sagrament tar-rikonċiljazzoni, u wkoll man-nisrani individwali, il-maħfra hija dejjem available imma biss meta wieħed ifittex li b’mod mutwu jfejjaq il-feriti. Hemmhekk ikun hemm ix-xewqa li jkun hemm bidla fil-moħħ u fil-behaviour u li tpoġġi wkoll fit-tmiem il-mod tad-dnub.

fr. David Cortis osa

Nimxi warajk biex…

download

Rabja kbira

Il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari jinsab f’sitwazzjoni ta’ disperazzjoni għax qiegħed jipprova jwassal messaġġ u biex jibqa’ fidil mal-missjoni tiegħu qiegħed jaqla ħafna fuq wiċċu u għalhekk idur fuq Alla u jgħidlu qarraqtni Mulej, u jien tqarraqt. Ma jiflaħx jara iktar li l-poplu Lhudi qiegħed jitfarrak qabel il-waqgħa ta’ Ġerusalemm u r-re ta’ dak iż-żmien Ġeħojakin iktar moħħu fil-palazz tiegħu milli fil-poplu li suppost jieħu ħsieb. Il-qassisin jippriedkaw reliġjon mimlija riti vojta u ma jmissux il-qalb tal-poplu biex jinbidel.

 

Ġeremija iħossu waħdu u jħoss li l-Mulej ittradieh għax mhux jirnexxilu jwettaq il-missjoni li tah Alla, u bħal donnu mhux jinduna li Alla xorta waħda jinsab miegħu – għal mument jirrabja u jistaqsi fejn hu Alla? Ma jridx jaf iktar b’Alla u lanqas jitkellem fuqu.

 Nar ibaqbaq

Imma minkejja dan kollu, f’qalbu xorta għad hemm in-nar ibaqbaq u għalhekk mhux ser iħalli l-missjoni tiegħu tintemm fix-xejn.

Min ma jgħaddix minn sitwazzjonijiet simili fil-ħajja tiegħu? Xi drabi jkollna aptit nirrabjaw mal-Mulej u ngħidulu ara fhiex ġibtna, tkellem… imma imbaghad ikun hemm esperjenzi jew persuni li jerġgħu jixgħelulna l-fjamma ta’ qalbna. X’inhi dik li tixgħel il-fjamma ta’ qalbek?

 

Ġid tal-art

Il-Lhud ta’ żmien Ġesù kienu jemmnu li għad jiġi żmien (fl-aħħar jiem) fejn l-art tinbidel fi ġnien kbir mimli fjuri u frott, għad jiġi żmien fejn ikun hemm ikel bl-abbundanza għal kulħadd…insomma kienu jemmnu li għad ikun hemm dinja isbaħ u aħjar.

Id-dixxipli ukoll kien jemmnu b’din l-idea u kienu konvinti li t-tmiem tad-dinja huwa imminenti. Ġesù jixtieq li ma jsegwuhx għax ser ikollhom il-ġid tal-art u l-frott bl-abbundanza, hu mhux qiegħed jimxi wara xi rebħa partikolari imma kien sejjer Ġerusalemm biex ibati, imut u jqum mill-mewt.

Id-dixxpli jitħawwdu għax huma kienu tgħallmu li l-Messija mhux ser imut. Pietru jieħu over u jesprimi dak li jħoss għax ma jaċċettax li Ġesù jmut. Ġesù jdur lejh u jgħidlu ejja warajja (mhux eżatt itlaq minn quddiemi, ja xitan) – bħal donnu jistiednu biex jmxi warajh ħalli ma jintilifx.

Ġesù jdur fuq id-dixxipli jurihom xi tfisser li tkun dixxiplu:

Jiċħad – tiċħad lilek innifsek – ma tibqax tħalli kollox idur miegħek, qisu int iċ-ċentru tad-dinja. Ma tibqax taħseb li biex tkun kuntent trid tirċievi ħafna grazzi, jew tifħir fil-ħajja.

Anke mill-aspett spiritwali – ma nitlobx jew nagħmel il-karità biex ikolli post fil-ġenna imma għax veru nixtieq li nagħti minn dak li għandi, mit-talenti u d-doni li tani l-Mulej. Kif qiegħed ngħix din l-għotja fil-ħajja tiegħi u fit-talb?

Jerfa’ salibu – ma jfissirx li nsawwat lili nnifsi jew nieħu gost bit-tbatija imma li jien inkun konvint mill-valuri nsara tal-Vanġelju. Nimxi wara Kristu anke meta nsib ruħi f’sitwazzjonijiet skomdi jew li faċli nidħol f’kompromessi.

Jimxi – li jien nsegwi lil Kristu, nieħu sehem mill-missjoni tiegħu, nagħti ħajti bl-imħabba flimkien miegħu.

 

fr. Terence Spiteri osa

unfinished symphony

schubertUnfin03

L-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd ikompli mas-silta tal-Ħadd li għadda. Il-Ħadd li għadda rajna l-ewforija tad-dixxipli u ta’ Pietru fejn raw li Ġesù huwa l-imgħallem, il-ħabib u l-Messija tant mistenni f’Israel. Min jaf kemm kien mument ta’ eċitament għalihom. U Ġesù wkoll ta r-responsabiltà lil Pietru u lid-dixxipli. Pietru – il-blata li ma tiċċaqlaqx – jiġifieri fuq xiex tinbena l-Knisja.   Kien mument ta’ ferħ, għaliex huma kienu qegħdin jistennew Messijah – glorjuż u Sultan qawwi u għalhekk kienu qed jaħsbu li ser ikollhom sehem mill-glorja tiegħu u mill-privileġġi li jista’ jkollhom.

Imbagħad ħabta u sabta – XOKK…u naraw dak li qalilna Ġesù permezz tal-Evanġelista – nerfgħu Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum. Min jaf x’xokk kien dak. Doċċa kiesħa. Min jaf kif ħassewhom konfusi u mħawwda…U hawn tiġa l-protesta ta’ Pietru…Pietru jiġbdu lejh u jipprotesta.  U Pietru ħaseb li ser jikkonvinċih. Imma Ġesù uża kliem iebes…Itlaq minn quddiem ja xitan. U Pietru min jaf kif ħassu – speċi – mela l-ewwel qalli jiena l-blata u issa xitan u ostaklu għall-missjoni tiegħu…X’qed jipprova jgħid? Ma nista nifhem xejn..

Quddiem din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew wieħed jista’ jistaqsi, x’inhu l-kristjaneżmu? Huwa xi prodott iddisinjat b’mod sew għal konsumatur, li fih tista tagħżel?  Jekk naħsbu ftit u naraw din is-silta tal-lum, naraw li ma huwiex hekk. Li tkun nisrani jfisser

 • Huwa relatat mad-dixxiplulat, li tkun dixxiplu
 • Huwa marbut mal-komunità
 • Li tagħmel ir-rieda tal-Missier fis-sema

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja

U xi jrid iffiser biha din Ġesù?

Nerfgħu s-salib tagħna ta’ kuljum, niċħdu lilna nfusna biex insibu ħajja aktar profonda

 1. Naċċettaw lil t-tbatija hija parti mill-ħajja tagħna. Li fil-ħajja jkun hemm il-frustrazzjoni, disappunti, mard, inġustizji, dwejjaq, etc…li naċċettawhom mingħajr qrusa.
 2. Li quddiem din il-qrusa ma ngħadduhiex lil oħrajn. (hawn mhux insemmi li wieħed jaqsam dak li għaddej minnu – imma qed nirreferi għall-qrusa fina u l-vendetta)
 3. li naċċettaw mwiet ieħor qabel dak fiżiku biex verament insibu l-ħajja vera…Il-mewt li naħseb li jien l-aħjar, l-egoiżmu, il-look at me, etc. Nsemmu dan il-mewt tagħna, u nħallu dak li huwa mejjet fina biex nirċievu spirtu ġdid ta’ ħajja ġdida.
 4. Li għandna nistennew il-Qawmien għaliex hawnhekk fil-ħajja s-sinfoniji kollha mhux ser ikunu lesti. Għalhekk naċċettaw biex ngħixu f’din l-“unfinished symphony”
 5. Li nkunu miftuħa għas-sorpriżi t’Alla – il-ħin kollu.
 6. U li għal Alla xejn ma hu impossibli, fejn Alla huwa ikbar minn dak li aħna nimmaġinaw bħala bnedmin. U għalhekk ma nirriduċux lil Alla għall-imaġinazzjoni limitata tagħna.

fr. David Cortis osa

vox pop

vox_pop_logo_idea_dribble-01.jpgIllum saret moda din l-biċċa tal-vox pops…u għal diversi affarijiet nisimgħu jew naraw minn jistaqsi mistoqsijiet biex jitwieġbu.  U llum fl-evanġelju għandna wkoll mistoqsija jew aħjar żewġ mistoqsijiet. Ħafna drabi ma naħsbux fuq din il-ħaġa, imma nindunaw li l-Evanġelji huma mimlija bil-mistoqsijiet. Xi kultant jidher li hemm iktar mistoqsijiet milli tweġibiet. Il-mistoqsijiet jfissru tfixxija, li wieħed ikun għatxan għall-għerf…ikunu mistoqsijiet ġenwini u mhux mistoqsijiet tricky.  U hawnhekk nindunaw li permezz tal-mistoqsijiet, għandna l-persuni li qegħdin infittxu l-verità, li nixtiequ lil Alla…u aħna lkoll għandna dawn il-mistoqsijiet tagħna.

U llum, wara li staqsihom, Min jgħidu n-nies li hu Bin il-Bniedem? staqsihom ukoll, Imma intom min tgħidu li jien?…

Huma żewġ mistoqsijiet fuq livelli differenti. Wieħed inti x’taf fuq Bin il-Bniedem….u aħna nistgħu ngħidu x’jingħad fuqu:

Imma Ġesu – bħal vanġelu tal-lum – mhux x’jaħseb/x’jgħid ħaddiehor fuqu jrid…. imma… x’naħseb jien?/x’jfisser hu għalija..li hi differenti minn deskrizzjoni!….u għalhekk ngħaddu għal-livell differenti….Mhux deskrizzjoni imma fuq livell personali.

Issa din ukoll,

 1. li jħarsu lejh biss minn għajnejn ta’ storja: dan Alla tagħna għandu isem u wiċċ, u nafu wkoll kif għex, kif jirraġuna u jaħsibha!
 2. Hemm dawk li Dawk li għalihom Ġesu kien raġel tajjeb/influwenti imma li llum m’għadux daqshekk relevanti. Qisu li qal kien jgħodd għal żmienu biss, illum dan m’għadux jgħodd. Ez: qalilna biex naħfru u nħobbu lill-għedewwa imma llum aħna m’aħniex tfal u dan illum sar impossibli.
 3. Dawk li għalihom xejn mhu xejn.. Qalbhom hi mejta
 4. Dawk li għalihom Ġesu hu Alla- Salvatur – Messija – kompann fil-vjaġġ tagħna: Għandhom relazzjoni miegħu, jibżgħu għaliha, jaħdmu biex ikabbruha mhux biex jitilgħu il-ġenna imma għax iħobbuh ħafna. Ma jibdluħx malajr, ma jbiegħuħx għal sempliċi mistħija jew ma’ opinjoni pubblika. Jagħmlu minn kollox biex jgħixu l-ħajja kif qalilna Hu.

Meta Pietru wieġeb għal-mistoqsija li għamel Ġesù, fejn identifikah bħala l-Iben t’Alla, naraw li ra xi ħaġa aktar profonda f’Ġesù li kienet divina, u li kien xi ħadd ġej mill-Missier.  U bħala risposta, Ġesù jara xi ħaġa aktar profonda wkoll f’Pietru, li imma Pietru ma setgħax jara għalih innifsu…qisu qallu Ġesu – ok, int għidli jien min jien…issa ser ngħidelk int min int. Inti  Blata.

Ma naħsibx li Pietru qatt ħaseb fuqha din. Ma kienetx biss sorpriża għalih biss imma wkoll għal dawk ta’ madwaru. Qabel jien jismu Xmun, u issa minħabba Ġesù, ser jidħol f’identità ġdida.  Dan ħa ż-żmien għaliex, minħabba l-behaviour ta’ Pietru ma Ġesù, nafu li ma kienetx tant solida u qisha blata, mhux qabel il-qawmien ta’ Kristu.

U naraw li Ġesu jarana differenti. Jmur lil hemm mill-apparenzi. Aħna niġġudikaw lin-nies bl-apparenza. Ġesu jarana b’insight iktar profond. Huwa niżel fin-nies u ra l-aħjar li hemm fihom, u ipprova jara dawk il-kwalitajiet sbieħ li hemm ġo fihom.

fr. David Cortis osa

Day 34 – Experience and Freedom

034 - experience.pngDay 34 – Experience and Freedom

Augustine knew the emptiness of a libertine’s life. His escapades both in boyhood and young adulthood gave him much to lament on in his maturity about that slavery which paraded itself as freedom. Augustine saw his possibilities as a young man and made his choices, choices that he regretted afterwards realizing how a false notion of human life and God and has led him from one dead end to another. His experience of his own sexuality made him despair of ever possessing himself to a degree that would allow him to make a commitment to marriage. He wanted so much to excel as a rhetoric. But even that was a form of slavery; for in wanting that, he was in fact chained to the expectations of a society that applauded achievements while not minding “the state of one’s soul.”

It should be noted:

 • One grows into freedom. The freedom that is given in Christ must be appropriated in union with love. Growth to Christian maturity is growth in freedom.
 • For the Christian, to be free is to be committed.
 • Egoistic freedom, closed in on itself results in loneliness and the loss of a sense of values. The subject who is free is a person who can grow only within a community. The social aspect of personal freedom cannot be neglected.
 • Freedom is a gift from God.
 • Freedom is authentic when its divine origin is recognized. Since it is from God, one’s freedom should not lead one away from God.
 • Freedom is completed by love. Augustine would say: “Love and do what you will. If you are silent, be silent for love. If you cry out, cry out for love. If you correct, correct for love. If you pardon, pardon for love. Let the root of love be ever there within you. Out of this root, only good can come.”