‘Irrid, kun imnaddaf!’

a-new-beginning.jpg

Fil-qari ta’ dan il-Ħadd, il-knisja tkompli tippreżentalna lil Ġesu’ li jfejjaq lil wieħed imġiddem, marda kiefra ħafna li barra tbatija fiżika, tikkawża ukoll esklużjoni mill-bqija tas-soċjeta’ fejn għall-Lhud kienet tfisser kastig minn Alla għal xi dnub gravi li tkun wettqet dik il-persuna.

Jitolbu bil-ħerqa, inxteħet għarkupptejh quddiemu – Il-fatt li niżel għarkupptejh jurina li l-lebbruż qed iqis lil Ġesu’ bħala Alla għax il-liġi kienet tgħid li għandek tadura lil Alla biss. Dan l-att qawwi ta’ fidi u t-talb bil-ħerqa li għamel l-imġiddem iġgħelna nirriflettu ftit fuq il-fidi tagħna f’Ġesu’. ‘Kemm qiegħed nitlob bil-ħerqa lil Ġesu’ biex ifejjani mill-mard spiritwali tiegħi?’, ‘Qiegħed ninxteħet quddiem il-ħniena tal-Mulej fis-sagrament tal-qrar?’ Huwa mingħand Kristu li aħna nistgħu niksbu il-fejqan tagħna.

Medd idu fuqu, messu – L-Evanġelista isemmi żewġ azzjonijiet importanti li għamel Ġesu’ ma dan il-lebbruż, ‘medd idu fuqu’ u ‘messu’, żewġ affarijiejt li qas kien jaddilek min moħħok li tagħmilhom lil wieħed imġiddem kif jurina tajjeb l-Ewwel Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Iżda Ġesu’ jiddeċiedi li jmidd idu u jmissu, u dan għaliex il-liġi ta’ Ġesu’ hija l-liġi tal-imhabba li tmur lil hinn mill-mod kif naħsbu aħna. Nistgħu nqisu il-mard tal-ġdiem li kellu dan ir-raġel bħala d-dnub tagħna.

Kristu mhux talli għażel li jmiss id-dnub tagħna biex iffejjaqna minnu, talli refgħu kollu fuqu biex aħna nkunu ħielsa, kif jgħid San Pawl, ‘Alla għamlu dnub għalina’. Iva, Alla ma jitqażiżx minna, anzi dejjem jistenniena biex joffrilna l-maħfra tiegħU permezz tas-sagrament tal-qrar. Quddiem dan x-xitan jipprova jdaħlilna ħafna ħsibijiet giddieba bħal, ‘Issa ħa tmur tqerr wara li għamilt id-dnub?’, ‘Ma missekx tistħi għamilt li għamilt’.

Quddiem dan kollu Kristu illum joffrilna sfida, sfida biex naraw ftit min huma ‘l-lebbrużi’ ta’ żmienna u li bħalu nisimgħu x’inhuma l-bżonnijiet tagħhom u naraw kif nistgħu ngħinuhom. Għal kuntraju tagħna, Kristu jfittex lil min hu eskluż mis-soċjeta’ u qed ibati (l-immigranti, nies skjavi tal-vizzji, foqra, nies waħidhom, morda, ħabsin etċ…) Aħna bħalma qal San Pawl fit-tieni qari, għandna nixbhu lil Kristu u għalhekk bħalu nkunu ġenerużi u miftuħin biex noffru t-tama ta’ Kristu ma’ kull min niltaqgħu.

andrea naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s