l-imħabba t’Alla b’xejn

the_romantic_theme_of_highdefinition_picture_6_170327.jpg

Kemm irrid naħfer? Kemm nista’ nirċievi imħabba mingħand Alla? Kemm ser nagħti imħabba? Kif nista’ naħfer?

Għadab u qilla – huma sentimenti naturali li jitilgħu fil-wiċċ meta nkunu mweġġgħin minħabba xi inġustizzja. Mhux faċli li naħfru u mhux xi ħaġa li tiġi mill-lum għal għada, huwa proċess, mixja li titlob minna ħafna kuraġġ u qawwa mill-Mulej.

Kemm-il darba għandna naħfru?

Pietru jistaqsi sa seba’ darbiet? Hawnhekk Pietru diġà qiegħed jifhem li Ġesù ser imur iktar mill-obbligu tal-kittieba u l-qassisin li kienu jaħfru biss lil Lhud sa 3 darbiet għax għar-raba darba kellhom jirrikorru għal-liġi.

Imma Ġesù imur oltre, jgħid sa 77 darba (ġejja mill-fatt li fil-Ġenesi, Lamek wieħed mid-dixxendenti ta’ Kajin, qatel raġel għax ġerħu u żagħżugħ għax benġlu u kien ser jitħallas (jaqlagħha) 77 darba.

Hawnhekk Ġesù qiegħed jaqleb 77 darba minn tpattija għal maħfra – 7 numru perfett u 77 numru infinit.

Ġieli qtajt qalbek mill-maħfra tal-Mulej għax ħassejtek midneb? Ġesù llum qiegħed jgħidlek, jien nibqa’ naħfirlek…int tixtieq taħfer lil ħaddieħor bl-istess mod?

 X’naħfru? Maħfra sproporzjonata?

L-10 t’elef talent jirrappreżentaw ammont kbir ta’ dejn li kien impossibbli li jitħallas kollu minn min ried jagħti l-flus. Hawnhekk il-parabbola tippreżentalna s-Sinjur li jaħfirlu dan id-dejn kollu.

Dan l-istess qaddej jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu (l-istess livell) li kellu jagħtih mitt dinar (somma konsiderevoli imma mhux daqs dak l-ammont li nħafirlu) u dan il-qaddej qabdu minn għonqu u qallu biex iħallsu tant li tefgħu l-ħabs minħabba li ma ħallasx id-dejn.

Għandna is-Sinjur (li jirrappreżenta lil Alla) li jaħfer ħafna, bl-abbundanza. Il-qaddej li jirrappreżenta lilna li xi drabi nsibuha diffiċli li naħfru u nfetqu fl-affarijiet iż-żgħar.

X’nistgħu nagħmlu?

 • Nkunu nies ta’ kompassjoni u mogħdrija
 • Ma nħallux li ħutna jibqgħu skjavi tal-passat (persuni li kienu vittma ta’ vizzji, persuni li kienu l-ħabs, persuni li għamlu xi ħaġa ħażina) għax għamlu xi ħaġa ħażina – hemm opportunità ġdida, ċans ġdid
 • Ma nifgawhiex meta jkun qiegħed iqum fuq saqajh u jgħajjat għall-għajnuna.
 • Il-Mulej qiegħed jistedinna biex ngħinuh 77 darba, nagħtuh ċans ieħor, inkunu miegħu bħalma hu jkun magħna kull darba li jaħfrilna fis-sagrament tal-maħfra.

fr. Terence Spiteri osa

77

reconciliation.jpgSilta li tkellimna fuq il-maħfra. Lkoll rċevejna xi azzjoni ħażina fejn weġġajna u fejn sibna li naħfru lil xulxin hija xi ħaġa diffiċli.

Ġesù jfakkarna li l-maħfra hija waħda mill-marki li tagħmilna dixxipli veri tiegħu. Li taħfer ma hix xi magic, jew xi automatic switch. Hemm proċess ta’ fejqan. Hemm bżonn nitolbu għaliex it-talb inissel fina l-Ispirtu ta’ Ġesù, li hu spirtu ta’ ħniena u ta’ maħfra.

Il-maħfra hija diffiċli. Probabilment naħsbu li Pietru kien verament ġeneruż meta issuġerixxa li jrid jaħfer lil sieħbu sa 7 darbiet. Imma Ġesù jimbotta dan kollu u jgħid mhux sa’ 7 darbiet imma sa 77 darba – fil-prattika b’mod infinit. Nistgħu narawha bħala xi ħaġa idealista u mhux prattika. Imma jekk nirrifflettu ftit, din tgħinna biex nirrealizzaw li ma hemmx alternattiva oħra għan-nisrani u għal persuna verament umana li taħfer b’mod infinit.

Hemm differenza bejn taħfer u tinsa. Ħafna drabi ngħidu aħfer u insa. Tinsa ma tistax (għaliex ma tistax tħassar dak l-avveniment minn ħajtek)…tintegrah iva, tagħmlu parti minnek iva, taħfer iva u hemmhekk tkun qed timxi livell differenti, li qiegħed tirrikonċilja u tqis lil bniedem ieħor bħala uman.

Fil-fatt li taħfer fis-sens sħiħ nisrani huwa forma ta’ imħabba u ta’ caring. Il-problema hija li l-azzjonijiet tal-persuni kontrina narawhom bħala attakk fuq  il-vulneribiltà tagħna u fuq s-self esteem. Nispiċċaw kompletament ossessjonati għal dak li qed jiġrilna u ma nieħdux il-ħin u nirriflettu x’hemm wara l-behaviour tal-persuna l-oħra.

Għalhekk hemm bżonn ta’ rikonċiljazzjoni – magħna nfusna, mal-oħrajn u ma’ Alla. It takes two to tango. Li wieħed jitlob u wkoll li jirċievi r-rikonċiljazzjoni. B’Alla fis-sagrament tar-rikonċiljazzoni, u wkoll man-nisrani individwali, il-maħfra hija dejjem available imma biss meta wieħed ifittex li b’mod mutwu jfejjaq il-feriti. Hemmhekk ikun hemm ix-xewqa li jkun hemm bidla fil-moħħ u fil-behaviour u li tpoġġi wkoll fit-tmiem il-mod tad-dnub.

fr. David Cortis osa

Nimxi warajk biex…

download

Rabja kbira

Il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari jinsab f’sitwazzjoni ta’ disperazzjoni għax qiegħed jipprova jwassal messaġġ u biex jibqa’ fidil mal-missjoni tiegħu qiegħed jaqla ħafna fuq wiċċu u għalhekk idur fuq Alla u jgħidlu qarraqtni Mulej, u jien tqarraqt. Ma jiflaħx jara iktar li l-poplu Lhudi qiegħed jitfarrak qabel il-waqgħa ta’ Ġerusalemm u r-re ta’ dak iż-żmien Ġeħojakin iktar moħħu fil-palazz tiegħu milli fil-poplu li suppost jieħu ħsieb. Il-qassisin jippriedkaw reliġjon mimlija riti vojta u ma jmissux il-qalb tal-poplu biex jinbidel.

 

Ġeremija iħossu waħdu u jħoss li l-Mulej ittradieh għax mhux jirnexxilu jwettaq il-missjoni li tah Alla, u bħal donnu mhux jinduna li Alla xorta waħda jinsab miegħu – għal mument jirrabja u jistaqsi fejn hu Alla? Ma jridx jaf iktar b’Alla u lanqas jitkellem fuqu.

 Nar ibaqbaq

Imma minkejja dan kollu, f’qalbu xorta għad hemm in-nar ibaqbaq u għalhekk mhux ser iħalli l-missjoni tiegħu tintemm fix-xejn.

Min ma jgħaddix minn sitwazzjonijiet simili fil-ħajja tiegħu? Xi drabi jkollna aptit nirrabjaw mal-Mulej u ngħidulu ara fhiex ġibtna, tkellem… imma imbaghad ikun hemm esperjenzi jew persuni li jerġgħu jixgħelulna l-fjamma ta’ qalbna. X’inhi dik li tixgħel il-fjamma ta’ qalbek?

 

Ġid tal-art

Il-Lhud ta’ żmien Ġesù kienu jemmnu li għad jiġi żmien (fl-aħħar jiem) fejn l-art tinbidel fi ġnien kbir mimli fjuri u frott, għad jiġi żmien fejn ikun hemm ikel bl-abbundanza għal kulħadd…insomma kienu jemmnu li għad ikun hemm dinja isbaħ u aħjar.

Id-dixxipli ukoll kien jemmnu b’din l-idea u kienu konvinti li t-tmiem tad-dinja huwa imminenti. Ġesù jixtieq li ma jsegwuhx għax ser ikollhom il-ġid tal-art u l-frott bl-abbundanza, hu mhux qiegħed jimxi wara xi rebħa partikolari imma kien sejjer Ġerusalemm biex ibati, imut u jqum mill-mewt.

Id-dixxpli jitħawwdu għax huma kienu tgħallmu li l-Messija mhux ser imut. Pietru jieħu over u jesprimi dak li jħoss għax ma jaċċettax li Ġesù jmut. Ġesù jdur lejh u jgħidlu ejja warajja (mhux eżatt itlaq minn quddiemi, ja xitan) – bħal donnu jistiednu biex jmxi warajh ħalli ma jintilifx.

Ġesù jdur fuq id-dixxipli jurihom xi tfisser li tkun dixxiplu:

Jiċħad – tiċħad lilek innifsek – ma tibqax tħalli kollox idur miegħek, qisu int iċ-ċentru tad-dinja. Ma tibqax taħseb li biex tkun kuntent trid tirċievi ħafna grazzi, jew tifħir fil-ħajja.

Anke mill-aspett spiritwali – ma nitlobx jew nagħmel il-karità biex ikolli post fil-ġenna imma għax veru nixtieq li nagħti minn dak li għandi, mit-talenti u d-doni li tani l-Mulej. Kif qiegħed ngħix din l-għotja fil-ħajja tiegħi u fit-talb?

Jerfa’ salibu – ma jfissirx li nsawwat lili nnifsi jew nieħu gost bit-tbatija imma li jien inkun konvint mill-valuri nsara tal-Vanġelju. Nimxi wara Kristu anke meta nsib ruħi f’sitwazzjonijiet skomdi jew li faċli nidħol f’kompromessi.

Jimxi – li jien nsegwi lil Kristu, nieħu sehem mill-missjoni tiegħu, nagħti ħajti bl-imħabba flimkien miegħu.

 

fr. Terence Spiteri osa

unfinished symphony

schubertUnfin03

L-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd ikompli mas-silta tal-Ħadd li għadda. Il-Ħadd li għadda rajna l-ewforija tad-dixxipli u ta’ Pietru fejn raw li Ġesù huwa l-imgħallem, il-ħabib u l-Messija tant mistenni f’Israel. Min jaf kemm kien mument ta’ eċitament għalihom. U Ġesù wkoll ta r-responsabiltà lil Pietru u lid-dixxipli. Pietru – il-blata li ma tiċċaqlaqx – jiġifieri fuq xiex tinbena l-Knisja.   Kien mument ta’ ferħ, għaliex huma kienu qegħdin jistennew Messijah – glorjuż u Sultan qawwi u għalhekk kienu qed jaħsbu li ser ikollhom sehem mill-glorja tiegħu u mill-privileġġi li jista’ jkollhom.

Imbagħad ħabta u sabta – XOKK…u naraw dak li qalilna Ġesù permezz tal-Evanġelista – nerfgħu Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum. Min jaf x’xokk kien dak. Doċċa kiesħa. Min jaf kif ħassewhom konfusi u mħawwda…U hawn tiġa l-protesta ta’ Pietru…Pietru jiġbdu lejh u jipprotesta.  U Pietru ħaseb li ser jikkonvinċih. Imma Ġesù uża kliem iebes…Itlaq minn quddiem ja xitan. U Pietru min jaf kif ħassu – speċi – mela l-ewwel qalli jiena l-blata u issa xitan u ostaklu għall-missjoni tiegħu…X’qed jipprova jgħid? Ma nista nifhem xejn..

Quddiem din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew wieħed jista’ jistaqsi, x’inhu l-kristjaneżmu? Huwa xi prodott iddisinjat b’mod sew għal konsumatur, li fih tista tagħżel?  Jekk naħsbu ftit u naraw din is-silta tal-lum, naraw li ma huwiex hekk. Li tkun nisrani jfisser

 • Huwa relatat mad-dixxiplulat, li tkun dixxiplu
 • Huwa marbut mal-komunità
 • Li tagħmel ir-rieda tal-Missier fis-sema

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja

U xi jrid iffiser biha din Ġesù?

Nerfgħu s-salib tagħna ta’ kuljum, niċħdu lilna nfusna biex insibu ħajja aktar profonda

 1. Naċċettaw lil t-tbatija hija parti mill-ħajja tagħna. Li fil-ħajja jkun hemm il-frustrazzjoni, disappunti, mard, inġustizji, dwejjaq, etc…li naċċettawhom mingħajr qrusa.
 2. Li quddiem din il-qrusa ma ngħadduhiex lil oħrajn. (hawn mhux insemmi li wieħed jaqsam dak li għaddej minnu – imma qed nirreferi għall-qrusa fina u l-vendetta)
 3. li naċċettaw mwiet ieħor qabel dak fiżiku biex verament insibu l-ħajja vera…Il-mewt li naħseb li jien l-aħjar, l-egoiżmu, il-look at me, etc. Nsemmu dan il-mewt tagħna, u nħallu dak li huwa mejjet fina biex nirċievu spirtu ġdid ta’ ħajja ġdida.
 4. Li għandna nistennew il-Qawmien għaliex hawnhekk fil-ħajja s-sinfoniji kollha mhux ser ikunu lesti. Għalhekk naċċettaw biex ngħixu f’din l-“unfinished symphony”
 5. Li nkunu miftuħa għas-sorpriżi t’Alla – il-ħin kollu.
 6. U li għal Alla xejn ma hu impossibli, fejn Alla huwa ikbar minn dak li aħna nimmaġinaw bħala bnedmin. U għalhekk ma nirriduċux lil Alla għall-imaġinazzjoni limitata tagħna.

fr. David Cortis osa

vox pop

vox_pop_logo_idea_dribble-01.jpgIllum saret moda din l-biċċa tal-vox pops…u għal diversi affarijiet nisimgħu jew naraw minn jistaqsi mistoqsijiet biex jitwieġbu.  U llum fl-evanġelju għandna wkoll mistoqsija jew aħjar żewġ mistoqsijiet. Ħafna drabi ma naħsbux fuq din il-ħaġa, imma nindunaw li l-Evanġelji huma mimlija bil-mistoqsijiet. Xi kultant jidher li hemm iktar mistoqsijiet milli tweġibiet. Il-mistoqsijiet jfissru tfixxija, li wieħed ikun għatxan għall-għerf…ikunu mistoqsijiet ġenwini u mhux mistoqsijiet tricky.  U hawnhekk nindunaw li permezz tal-mistoqsijiet, għandna l-persuni li qegħdin infittxu l-verità, li nixtiequ lil Alla…u aħna lkoll għandna dawn il-mistoqsijiet tagħna.

U llum, wara li staqsihom, Min jgħidu n-nies li hu Bin il-Bniedem? staqsihom ukoll, Imma intom min tgħidu li jien?…

Huma żewġ mistoqsijiet fuq livelli differenti. Wieħed inti x’taf fuq Bin il-Bniedem….u aħna nistgħu ngħidu x’jingħad fuqu:

Imma Ġesu – bħal vanġelu tal-lum – mhux x’jaħseb/x’jgħid ħaddiehor fuqu jrid…. imma… x’naħseb jien?/x’jfisser hu għalija..li hi differenti minn deskrizzjoni!….u għalhekk ngħaddu għal-livell differenti….Mhux deskrizzjoni imma fuq livell personali.

Issa din ukoll,

 1. li jħarsu lejh biss minn għajnejn ta’ storja: dan Alla tagħna għandu isem u wiċċ, u nafu wkoll kif għex, kif jirraġuna u jaħsibha!
 2. Hemm dawk li Dawk li għalihom Ġesu kien raġel tajjeb/influwenti imma li llum m’għadux daqshekk relevanti. Qisu li qal kien jgħodd għal żmienu biss, illum dan m’għadux jgħodd. Ez: qalilna biex naħfru u nħobbu lill-għedewwa imma llum aħna m’aħniex tfal u dan illum sar impossibli.
 3. Dawk li għalihom xejn mhu xejn.. Qalbhom hi mejta
 4. Dawk li għalihom Ġesu hu Alla- Salvatur – Messija – kompann fil-vjaġġ tagħna: Għandhom relazzjoni miegħu, jibżgħu għaliha, jaħdmu biex ikabbruha mhux biex jitilgħu il-ġenna imma għax iħobbuh ħafna. Ma jibdluħx malajr, ma jbiegħuħx għal sempliċi mistħija jew ma’ opinjoni pubblika. Jagħmlu minn kollox biex jgħixu l-ħajja kif qalilna Hu.

Meta Pietru wieġeb għal-mistoqsija li għamel Ġesù, fejn identifikah bħala l-Iben t’Alla, naraw li ra xi ħaġa aktar profonda f’Ġesù li kienet divina, u li kien xi ħadd ġej mill-Missier.  U bħala risposta, Ġesù jara xi ħaġa aktar profonda wkoll f’Pietru, li imma Pietru ma setgħax jara għalih innifsu…qisu qallu Ġesu – ok, int għidli jien min jien…issa ser ngħidelk int min int. Inti  Blata.

Ma naħsibx li Pietru qatt ħaseb fuqha din. Ma kienetx biss sorpriża għalih biss imma wkoll għal dawk ta’ madwaru. Qabel jien jismu Xmun, u issa minħabba Ġesù, ser jidħol f’identità ġdida.  Dan ħa ż-żmien għaliex, minħabba l-behaviour ta’ Pietru ma Ġesù, nafu li ma kienetx tant solida u qisha blata, mhux qabel il-qawmien ta’ Kristu.

U naraw li Ġesu jarana differenti. Jmur lil hemm mill-apparenzi. Aħna niġġudikaw lin-nies bl-apparenza. Ġesu jarana b’insight iktar profond. Huwa niżel fin-nies u ra l-aħjar li hemm fihom, u ipprova jara dawk il-kwalitajiet sbieħ li hemm ġo fihom.

fr. David Cortis osa

Day 34 – Experience and Freedom

034 - experience.pngDay 34 – Experience and Freedom

Augustine knew the emptiness of a libertine’s life. His escapades both in boyhood and young adulthood gave him much to lament on in his maturity about that slavery which paraded itself as freedom. Augustine saw his possibilities as a young man and made his choices, choices that he regretted afterwards realizing how a false notion of human life and God and has led him from one dead end to another. His experience of his own sexuality made him despair of ever possessing himself to a degree that would allow him to make a commitment to marriage. He wanted so much to excel as a rhetoric. But even that was a form of slavery; for in wanting that, he was in fact chained to the expectations of a society that applauded achievements while not minding “the state of one’s soul.”

It should be noted:

 • One grows into freedom. The freedom that is given in Christ must be appropriated in union with love. Growth to Christian maturity is growth in freedom.
 • For the Christian, to be free is to be committed.
 • Egoistic freedom, closed in on itself results in loneliness and the loss of a sense of values. The subject who is free is a person who can grow only within a community. The social aspect of personal freedom cannot be neglected.
 • Freedom is a gift from God.
 • Freedom is authentic when its divine origin is recognized. Since it is from God, one’s freedom should not lead one away from God.
 • Freedom is completed by love. Augustine would say: “Love and do what you will. If you are silent, be silent for love. If you cry out, cry out for love. If you correct, correct for love. If you pardon, pardon for love. Let the root of love be ever there within you. Out of this root, only good can come.”

inti parti minn mużajk sabiħ

462091325_smKnisja

Forsi malli nisimgħu din il-frażi Inti Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi… moħħna mill-ewwel imur fuq blata soda u allura naħsbu fil-Papa, l-isqfijiet, il-kardinali, għorrief eċċ.. insomma immorru għal irjus kbar li qegħdin imexxu l-knisja. IMMA ninsew li l-knisja hija magħmula minn diversi biċċiet, diversi persuni oħrajn. Bħal mużajk li anke l-biċċiet iż-żgħar huma importanti biex l-istampa tidher sabiħa u tagħmel sens inkella ma tkunx sħiħa. Kull biċċa tirrifletti s-sbuħija ta’ Kristu u għalhekk hija prezzjuża u essenzjali.

Min hu Ġesù?

Mattew fl-Evanġelju jistedinna naħsbu min hu Ġesù għalina, min hu Ġesù għalija… mhux min kien imma min hu.. bħalissa.. fil-ħajja tiegħi. Mhux bi frażijiet li tgħallimna meta konna żgħar imma min hu Ġesù għalija fil-ħajja tiegħi?

Interessanti li Ġesù jistaqsi żewġ mistoqsijiet…l-ewwel jistaqsi min jgħidu n-nies li hu – dak li taħseb id-dinja u infatti jirrisponduh b’ismijiet kbar u ta’ importanza kbira għal Lhud.

Imbagħad idawwar il-mistoqsija fuqhom u jolqothom fil-laħam il-ħaj – Imma intom min tgħidu li jien?

Issa mhux iktar x’taħseb id-dinja jew x’naħseb jien li hu – mhux iktar opinjoni jew impressjoni imma x’differenza jagħmel f’ħajtek? Biex tkun tista’ tirrispondi din id-domanda huwa essenzjali li tkun għixt l-esperjenza tal-Mulej. Bħalma frotta tkun tista’ tgħid li hi tajba jekk tkun doqtha, tkun għamilt esperjenza tagħha inti stess.

Id-Dixxipli u Pietru

F’din is-silta naraw lil Ġesù jistaqsi lid-dixxipli, lil dawk li kienu suppost jafuh, lil dawk li dejjem miegħu, viċin tiegħu min hu.. imma Pietru biss jirrispondi u jagħmel affermazzjoni mimlija fidi li mhux ġejja minnu bħala bniedem. Infatti Ġesù jgħidlu mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan imma missieri li hu fis-smewwiet.

Għal Pietru, Ġesù hu iktar minn profeta, huwa Messija. “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” Kristu imbagħad jgħidlu Inti Pietru (kefas) (blata)…jagħtih missjoni. Il-blata jew il-ġebla lesta li tilqa’ l-ġebel l-ieħor għall-bini. Jitolbu biex jgħin lil ħutu f’din il-mixja.

Ċwievet

Jissemmew ukoll iċ-ċwievet – li ssemmew ukoll fl-ewwel qari… f’mument fejn kien hemm tibdil fit-tmexxija.

Lil Pietru jagħtih l-imfietaħ mhux biex jagħlaq imma biex jiftaħ, biex jiftaħ beraħ…Dan hu l-iskop tal-knisja li tiftaħ il-bibien tagħha għal kulħadd..

fr. Terence Spiteri osa

Day 33 – The Role of Scriptures

033 - scriptures.pngDay 33 – The Role of Scriptures

The descriptions of prayer that we find in Augustine’s works should not distract us from the idea that prayer is “your speaking with God: when you read (the Scriptures), God speaks to you, when you pray, you speak to God”(In Ps. 86). Christian prayer is a dialogue with God; it is a “speaking with” Him who is revealed in the Sacred Scriptures. In fact, the reading of Scriptures educates the Christian on how to relate with God: forming in him the right concept of God, teaching him His ways among His people, and instructing him in the proper way to speak to Him.

 

Father Agostino Trape describes the Augustinian way of reading the Scriptures in the following way: (I)t is not only reading which could be called a superficial activity, it is not only that study which is only an intellectual activity, not only that meditation which can be reduced to simple internal introspection…but also and above all, it is a combination of listening and dialogue. It involves listening in faith and docile obedience to Him who is present in man and speaks to him, and reveals his love to him and invites him to respond in love…In this listening-dialogue, which is the most beautiful and fruitful form of meditation, prayer takes on, equally spontaneously, the highest forms of contemplation which are, … wonder, admiration, gratitude, adoration, praise, expectation that faith will be replaced by vision and that the divine word of the Scripture, which sounds in time, will give way to the Word which sounds in eternity; which sounds, not through the mediation of signs and creatures, but by itself, immediately “Worded” prayers have their proper place in Augustine’s understanding of prayer as “speaking with God.”

 

The prayers of thanksgiving, adoration, praise, supplication and petition that we use in liturgical, para-liturgical rites and in our devotional practices have value only when the words used are in harmony with the desire of the heart. Augustine gives us this rule in prayer: “When you pray to God in psalms and songs, the words spoken by your lips should also be alive in your hearts.” In this way, our speaking with God becomes an expression of our desire for Him who alone is to be enjoyed and loved.

Day 32 – Prayer

032 - prayer.pngDay 32 – Prayer

It is not possible to synthesize all that Augustine thinks of prayer in just a few paragraphs. Augustine’s concept of prayer does not substantially differ from the one which Catholic doctrine teaches us. However, Augustine does say certain things about prayer which need to be pointed out. For Augustine, prayer is not an imposed ritual “to be carried out daily from a sense of obligation. Rather, it is the breath of the soul, the spontaneous expression of his faith, hope and love in which he shakes off the limits placed on him by time and duties to enjoy the liberating embrace of the God who dwells in the most intimate core of his being.” Prayer, therefore, is not some kind of extra duty imposed upon a person; rather, it is as natural and necessary as breathing. Its necessity derives from the fact that man is indigens Deo, a being-in-need-of-God. Or to put it bluntly: to be human is to pray. Hence, the Apostle himself urges the disciples to pray “without ceasing” (1 Thess. 5:17).

 

Augustine explains it this way: Your desire is your prayer; if your desire is continuous, so too is your prayer. For the Apostle did not speak in vain when he said: Pray without interruption. Is it that we should always be genuflecting, always prostrating, always raising up our hands to fulfill the command to pray without interruption? If this is what we understand praying to be, I do not believe that we can pray without interruption. There is however another prayer, an interior prayer that knows no interruption, and that prayer is your desire. Whatever you are doing, if you desire that Sabbath, you never cease to pray. If you do not wish ever to interrupt your prayer, never cease to desire. Your continuous desire will be your continuous voice. It will grow silent if you cease to love.

 

“Your prayer is your desire.” Desire, of course, is that rightly ordered love. Augustine is deeply convinced of what the Apostle teaches: We do not know what we ought to pray for but the Spirit Himself pleads on our behalf with groans that are inexpressible in words. Indeed, when we truly pray, it is the Spirit who moves us in prayer: “The Holy Spirit, then” Augustine writes, “urges the saints to pray with sighs too deep for words inspiring in them the desire for a good so great that it is as yet unknown but for which we wait on in hope. It is the same Spirit whom God has poured into our hearts, empowering us to love rightly and to delight in God: He has given us Himself as the object to be loved, and He has given us the resources for loving Him. Hear from the Apostle Paul in a more explicit way what God has given us so as to empower us to love Him: The love of God is poured into our hearts. How does this happen? Relying perhaps on our own resources? No! How then? Through the action of the Holy Spirit whom He has given us.37 Prayer then is like breathing, a groaning from the depths of one’s being; Augustine also describes it as a cry: “Prayer is a cry that one raises to the Lord.” (Sermon 29, 1)

Day 31 – Friendship

031 - friendship.pngDay 31 – Friendship

Our Augustinian life of fraternity and community leads us to the careful cultivation of the values of friendship. Friendship begets and nourishes loyalty, trust, sincerity and mutual understanding. It joins us together in Christ, for God fastens us in friendship by means of the love poured forth in our hearts by the Holy Spirit. The idea of friendship evolved in the mind of Augustine. It is in the Confessions where he gives us a formulation that is mature and elevated: “No friends are true friends unless you, my God, bind them fast to one another through that love which is sown in our hearts by the Holy Spirit whom you give.” (Conf. IV,4) Here, Augustine christianizes the idea of friendship.

 

When he calls it ‘true’ he meant that any other type of friendship is criminal, frivolous or remains in the natural order and therefore is empty and false. For him, that friendship alone which is true is that friendship which God grants to those who love each other in Him. He considers it as a gift from God. This is the heart of the Augustinian concept of friendship and its grand novelty: God alone unites two persons. In other words, friendship is not under the control of man; it is a gift of grace.