Tweldilna salvatur li hu Kristu l-Mulej

OLYMPUS DIGITAL CAMERATweldilna salvatur li hu Kristu l-Mulej

F’dan iż-żmien tant sabiħ u għażiż għalina l-insara, iż-żmien tal-Milied, wieħed jista’ faċilment jagħmel il-mistoqsija, ‘Imma għaliex Alla iddeċieda li jsir bniedem bħalna?’ Ir-risposta hija l-imħabba. Quddiem il-misteru tal-inkarnazzjoni tat-tieni persuna tat-Trinita’ Qaddisa, niġu konxji ta’ kemm aħna għeżież quddiem Alla. Alla ma riedx li aħna mmutu iżda li flimkien miegħu ngħixu għal dejjem. Huwa dan li ħabbru l’anġli lir-rgħajja, ‘Illum tweldilkom salvatur’. Alla ma kellux bżonn isir bniedem bħalna iżda l-imħabba lejna ġgħelitu jagħmel dan.

L-imħabba li għandu Alla għalina l-bnedmin tidher tajjeb fl-ittra ta’ San Pawl lill-Filippin meta jgħidilhom, ‘Hu għad li kellu in-natura t’Alla, ma qagħdx iffittex tiegħu li hu daqs Alla, … ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib’. Il-vera imħabba iġghelna ninsew kemm għandna titli u unuri, kemm aħna imlaħħqin fis-soċejta’, u lilna nfusna kompletament, tant li l-għan uniku tagħna jisr li naqdu lill-oħrajn.

Ma nistax inħobb bis-serjeta’  jekk naqdi lill-proxxmu tiegħi biss meta jkolli aptit, jekk irrid dejjem inkun aħjar minn sħabi, jekk infittex li nkun komdu jien mingħajr ma jimpurtani minn l-oħrajn, jekk irridha dejjem tgħaddi tiegħi u nistgħu nibqgħu insemmu.

Alla ma kellu xejn minn dawn għax kif jgħidilna San Pawl ‘xejjen lilu innifsu’. L-imħabba t’Alla għal bniedem, hija wahda perfetta.

L-evanġelista San Luqa jgħidilna li Ġesu’ twieled ġo għar għax ‘ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda’. L-Iben t’Alla m’għandux fejn jitwieled. Forsi meta nisimgħu din il-parti nistgħaġbu jew anke nitkażaw kif fil-lukanda ma kienx hemm post għall-familja Mqaddsa. Din hija realta’ li ilkoll kemm aħna nistgħu naqgħu fiha. Kristu kuljum u mhux biss fi żmien il-Milied, qiegħed ifittex li jitwieled fi qlubna. Kemm qed inħalli spazju għal Ġesu’ fil-ħajja tiegħi biex jaħdem bija u fija? Jista jkun li f’ħajti qiegħed ninvesti ħafna ħin u enerġija fuq affarijiet li mhux ta’ valur, bil-konsegwenza li qed jieħdu post Kristu? Qiegħed Kristu jsib post f’qalbi meta niġi affaċjat b’materji t’ etika, ġustizzja soċjali, politika, etċ …?

Għalhekk f’dan iż-żmien tal-Milied, ejjew nidħlu fil-għar ta’ Betlehem u nammiraw il-kobor ta’ din it-tarbija u nitolbu l’Alla biex kuljum u b’ferħ kbir, inħobbu lilU u lill-proxxmu tagħna bl-istess imħabba perfetta li ħabbna Hu.

Andrea Naudi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s