Inti mistieden. X’ser tagħmel?

Around-the-Table

L-istedina għas-salvazzjoni hija miftuħa għal kulħadd, u dan kemm-il darba aħna tassew naċċettawha.

Bir-rifjut ta’ dawk li kienu oriġinalment mistiedna, is-Sultan jerġa’ jirrepeti li t-tieġ huwa LEST. Hemm din l-urġenza biex wieħed jirrispondi għal din is-sejħa. Il-qaddejja ma jintbgħatux fid-djar tas-sinjuri, imma f’salib it-toroq. Hemmhekk jiltaqgħu dawk li huma mwarba mis-soċjetà, dawk li jiġbru t-taxxi, n-nisa tat-triq etc. U huwa dawn li jkunu mistiedna sakemm is-sala tat-tieġ tkun mimlija. Aħna wkoll inħossuna bħal dawn in-nies, li aħna mwarba jew inkella qegħdin f’salib it-toroq. U hemm il-Mulej jiltaqa’ magħna. Fil-mument tat-‘telqa’ mill-bnedmin, Alla jiġi biex jsibna, jisteddina għall-festa.

Ma hemmx nies magħżulin, jew elite. Il-Knisja hija dejjem magħmula minn qaddisin u midinba. Ma hemmx 1st class jew 2nd class membership.  L-istedina għandha tlett aspetti: hija b’xejn, hija ġeneruża, hija għal kulħadd.  Il-mistednin huma ħafna, iżda tiġri ħaġa tal-iskantament: ħadd minn dawk il-magħżula ma jaċċetta li jieħu sehem f’din il-festa, jgħidu li għandhom affarijiet oħra x’jagħmlu; anzi, uħud minnhom juru nuqqas ta’ interess, nuqqas ta’ ħbiberija u anke fastidju.  Alla huwa twajjeb magħna, joffrilna b’xejn il-ħbiberija tiegħu, joffrilna b’xejn il-ferħ tiegħu, is-salvazzjoni, imma ħafna drabi ma nilqgħux ir-rigali tiegħu, inpoġġu fl-ewwel post il-ħsibijiet materjali tagħna, l-interessi tagħna u anke metal-Mulej isejjħilna, kultant qisu qed itina fastidju.

Uħud mill-mistednin saħansitra jaħqru u joqtlu lill-qaddejja li jwasslu l-istedina.  Imma, minkella li dawk l-imsejħin ma jwieġbux għall-istedina, il-proġett ta’ Alla ma jitħassarx. Din hija l-loġika t’Alla: il-proġett ma jitħassarx. Il-Vanġelu, meta jiġi mwarrab minn xi ħadd, isib laqgħa mhux mistennija minn ħafna qlub oħra.

It-tjieba ta’ Alla m’għandhiex limitu u ma tħalli barra lil ħadd: għalhekk il-mejda tal-Mulej hija universali, għal kulħadd.  Lil kulħadd tingħata l-possibilità biex jilqa’ l-istedina, is-sejħa tiegħu.  Dan kollu jwassalna biex nirbħu fuq id-drawwa li npoġġu lilna nfusna f’post komdu, fiċ-ċentru tal-attenzjoni, kif kienu jagħmlu l-kapijiet tas-saċerdoti u tal-fariżej.  Dan m’għandux isir; aħna rridu nkunu miftuħa għall-periferiji, u nagħrfu li anke min jinsab fit-tarf, saħansitra min hu mwarrab u mgħajjar mis-soċjetà, hu l-oġġett tal-ġenerożità ta’ Alla.

Iżda hemm kundizjoni waħda: kulħadd irid jilbes għat-tieġ, jiġifieri għandu jkun xhud tal-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu. U din hija forsi l-kontradizzjoni li nistgħu naraw fl-aħħar ta’ din il-parabbola. Għalhekk filwaqt li l-Knisja hija b’idejjha miftuħin għall-midneb, imma huma mistenndi li jkun hemm xi sforz biex tindem u tikkonverti.

U forsi fl-aħħar naraw xi nota ftit pessimista, jew aħjar realist. Ħafna huma msejjħin (i.e. kulħadd) imma ftit il-magħżulin. Kulħadd imsejjaħ biex jesperjenza l-imħabba t’Alla fil-ħajja tiegħu, imma ftit huma li jippruvaw jduqu minn din l-esperjenza. Forsi għaliex oħrajn jaraw toroq aktar safe biex jħarsu lejn il-kuntentizza f’li jagħmlu l-flus, jibnu karriera, li jitilgħu b’mod soċjali etc.

U quddiem dan kollu għandna verament għaliex jirringrazzjaw ‘l Alla tal-istedina tiegħu. Niftakru fil-barkiet li jagħtina Alla. Dan kollu huwa rigal prezzjuż fil-ħajja tagħna. U nirreflettu jekk il-libsa tat-tieġ tagħna hija nadifa jew le, fis-sens jekk offrejnix lilna nfusna fl-imħabba u s-servizz ta’ Ġesù u l-poplu tiegħu? Kif qegħdin nagħtu xhieda tal-valuri u t-twemmin tagħna kemm fil-komunità u kemm barra? Ma ninsewx li minkejja li aħna mistennija li nikkontribwixxu fil-ħajja u x-xhieda tal-Knisja, imma hemm il-maħfra ta’Alla u tal-komunità kemm-il darba dan ma jsirx.

Inti mistieden. X’ser tagħmel?

fr. David Cortis osa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s