Santu Wistin Ifittex ’l Alla – P. Patrizju Mallia osa

man-in-field

Mitluf, waħdi niġġerra fi ħsiebi,

Biex infittex lil Dak li ħabbejt,

U hekk qalbi bil-ħeġġa titfawwar,

Kif xtaqt darba, għalhekk Lilu nsejt.

 

Ħsiebi sar, bħal għasafar tal-ajru,

Li jittajru fil-ogħla smewwiet,

Għax hu mxennaq biex fis jista’ jgħarrex,

Qalb il-fwieħa tal-ogħla ħlewwiet!

 

Ma nistax nibqa’ mxennaq għas-Sewwa,

Jeħtieġ ngħaġġel, nittajjar ’il fuq,

Jeħtieġ nofroq is-sħab li jgħattini

Biex l-Imħabba bi ġmielha induq.

 

Iżda mnejn jien sa nterraq biex nilħaq!

Uruhieli, O ħlejjaq, it-triq,

Biex insib is-Sultan li qed jgħasses,

Fuq din artna maħnuqa bl-ilfiq.

 

Hu jkebbisli lil qalbi bil-ġamar,

Biex nissaffa, nitbiegħed mill-hemm,

Sakemm naqbad u nsir ġamra waħda,

U nispiċċa, nixxejjen, nintemm…

 

……..    U issa ħieles għalkollox mid-diqa

            Li ħallietni nitkasbar fit-trab.

            Issa nista’ bla biża’ nistaqsi:

            “Min hu Alla, fejn Huwa jinstab?”

 

Staqsejt ’l-art jekk hix Alla: weġbitni:

“Jien m’iniex; ibqa’ fittex u dur.”

Staqsejt l-ilma li jgħannaq u jbewwes

Lil din l-art, li ħallietni indur.

 

Iżda bħalha telaqni, ħallieni

Nibqa’ ngħarrex fit-triq li għaddej;

“M’aħniex Alla li qiegħed int tfittex”,

Ilkoll f’daqqa weġbuni, Mulej!

 

Bqajt nittajjar, fil-għoli, fl-ispazju,

Fost id-dija tal-isbaħ maħluq,

U staqsejtha hix alla setgħana,

Li dawlitni biex nitla’ hawn fuq.

 

Izda lanqas dis-safa ta’ ħlejjaq,

Ma hi Dak li ħalaqni mix-xejn.

U jien dejjem għatxan għall-imsiba,

Li bi ġmielha hi tgħammex l-għajnejn.

 

Jien staqsejthom għall-anqas jgħiduli

Fejn se nsibha dix-xmara ta’ ġmiel,

Li ħallietni niġġerra, nittajjar,

Biex ikolli għall-anqas xi ħjiel.

 

L-univers kien dlonk f’daqqa weġibni:

“M’aħniex Dak li jinsab kullimkien;

Aħna ħlejjaq ilkoll bla ma nafu

Ta’ dak Alla Sultan tal-ħolqien”.

 

…….     U kif smajtha dil-kelma, tregħ’dt jiena,

            U nżilt b’sabta bħal seqer milqut,

            U bdejt ninsa lil min kien madwari

            Biex, O Alla, fi ħdanek immut.

 

Int lil qalbi fawwartha b’imħabbtek;

U bħal vleġġa tal-efrem azzar,

Illi taħraq u tikwi u tħammar,

Ħassejt f’qalbi msoffija fin-nar.

 

Ħsiebi sar bħal għasafar tal-ajru,

Li jittajru fil-ogħla smewwiet,

Għax hu mxennaq biex fis jista’ jgħammar

Qalb il-fwieħa  tal-ogħla ħlewwiet!

 

Patri Patrizju Mallia osa  –  1954

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s