Santu Wistin jiktbilna…

2016-08-26-15-17-54.jpgGħażiż/a

Jisimni Wistin. Għalkemm għext żmien ilu, għadni ħaj illum permezz tal-ħafna kitbiet li ħallejt warajha. Nixtieq li permezz ta’ din l-ittra ċkejkna nagħmlu bħal encounter bejnietna ta’ dak li għext, esperjenzajt, ġarrabt, irriflettejt, u ta’ kemm Alla tas-sorpriżi kien preżenti kontinwament minkejja d-diversi dubji u diffikultajiet li ltqajt magħhom fiż-żgħożija tiegħi.  Għaliex, jiena bniedem u ngħix qalb il-bnedmin u “x’inhi qalbi jekk mhux qalb umana?”. Għalhekk ħabib, dawn huma pinzellati ċkejknin mir-riflessjonijiet tiegħi fejn ikomplu jkunu ta’ kuraġġ u tama għal ħajtek.

Dejjem fittixt u qalbi dejjem kellha dak l-għatx għall-Verità…fl-istess ħin ma żammejtx dan kollu għalija imma permezz tat-taħżiż tiegħi, ippruvajt nikkomunika l-esperjenza umana li għaddejt f’forma ta’ talba lil Alla. Esperjenza li tagħmillek kuraġġ minkejja l-qtiegħ ta’ qalb li għaddejt minnu, fejn Alla dejjem kien preżenti f’ħajti, anke meta warrabtu, ħrabt jew injorajt it-twissijiet tal-għażiża ommi. Kemm nesperjenzawha din!

 Għalhekk ħabib, la tibżax issaqsi l-mistoqsijiet. Dawn il-mistoqsijiet ma humiex tfitxija biss għal aktar għerf, imma għal ħajja u għall-imħabba. U dawn huma żewġ affarijiet tant sbieħ u għal qalbi – il-ħajja bl-abbundanza u l-imħabba. Ħabib, meta inkunu qegħdin nfittxu l-verità, il-ferħ, is-sbuħija u l-imħabba, inkunu qegħdin, forsi mingħajr ma nafu, infittxu lil Alla, għaliex kif tlabtu lil ħanin Alla, “int għamiltna għalik, O Alla, u qalbna ma issibx kwiet jekk ma tistriħx fik” (Stqarrijiet 1,1,1). U ħabib, mhux qalbi biss, imma qalbna, tiegħi u tiegħek għaliex mingħajrek, mingħajrkom ma nistax ngħix, ma nistax insalva.  U għalhekk il-ħbiberija hija tant importanti għalija u għandha valur mhux biss uman, imma valur spiritwali u proġett għal qalbi. Fil-ħbiberija u fil-komunità flimkien u permezz ta’ xulxin inkomplu niskopru s-sabiħ u s-sorpriżi t’Alla fil-ħajja personali u fil-ħajja tagħna bħala komunità.

 

Nħeġġek:

kompli fittex.

Kompli skopri dak li jixtieq Alla minnek.

Kompli ħobb l-imħabba, l-ħajja, l-verità, l-għerf, is-sbuħija, il-libertà, il-ferħ…

Kompli dan il-vjaġġ sabiħ ta’ konverżjoni fi spirtu ta’ ħbiberija.

Kompli ikber fil-komunità.

Kompli kun magħqud u kontra d-diversi firdiet u qasmiet.

Kompli agħti s-sehem tiegħek fil-ġustizzja, fil-paċi u fis-solidarjetà.

Kompli itlob, għaliex it-talba tiegħek hija l-konverżazzjoni ma’ Alla.

Kompli ħalli s-silenzju interjuri fil-ħajja tiegħek.

Kompli agħraf is-sejħa tiegħek biex tikber flimkien fil-Knisja permezz tal-akkumpanjament għall-missjoni ta’ servizz tas-Saltna.

Kompli poġġi lil Ġesù Kristu, il-Medjatur, il-Verità, il-Ħajja, it-Tabib, l-Imgħallem Interjuri, it-Triq, fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħek.

Il-Mulej huwa Hu li jimxi quddiem u jigwida. Ħares ‘il quddiem.

Nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Meta trid li nerġgħu niltaqgħu u nkomplu flimkien dan il-vjaġġ b’dawn il-ħsibijiet, tiddejjaq xejn u tikkuntattjani permezz ta’ kitbieti jew permezz ta’ ħuti l-agostinjani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s